Regulamin sklepu internetowego

I.   Postanowienia wstępne

1.  Sklep internetowy Lider BHP , dostępny pod adresem internetowym: www.e-liderbhp.pl, prowadzony jest przez : P.H.U. HAPEK Sebastian Grynczel 16-100 Sokółka ul. Kryńska 20A , NIP 545 141 64 26 , REGON 050814420, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zakupu towarów bezpośrednio w siedzibie firmy.

3.  Sklep internetowy e-liderbhp.pl,  nazywany dalej Sklepem ,  jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w sklepie jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Sklep nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Właściciel sklepu internetowego daje możliwość Konsumentom dokonywania zakupu towarów bezpośrednio w siedzibie PHU HAPEK pod adresem 16-010 Wasilków, Nowodworce ul. Wasilkowska 67. W przypadku konsumentów PHU HAPEK nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa. Możliwe jest dokonanie przez konsumenta, za zgodą PHU HAPEK, wcześniejszej rezerwacji towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani PHU HAPEK, żadnych zobowiązań. Jednak sam zakup dokonywany jest bezpośrednio w siedzibie PHU HAPEK.

5. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w sklepie internetowym zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów, niezależnie od tego czy ich działanie mieści się w zakresie prawa do reprezentacji lub umocowania do działania imieniem Klienta.

6. Klientem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nie należącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby PHU HAPEK, wskazanego w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Klientów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. „Towarem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Klient może nabyć od PHU HAPEK, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Sklepu, przez złożenia zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em, fax-em, pisemnie, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie PHU HAPEK. Nie narusza do postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.


8. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednie założenie konta w Sklepie poprzez:

wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień lub podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie PHU HAPEK;
 potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Sklepie lub składający zamówienie telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie PHU HAPEK, jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od PHU HAPEK nabywania towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz poprzez akceptację Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Sklepu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

9. Zakładając konto Klient równocześnie oświadcza w sposób jednoznaczny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

10. Założenie konta w Sklepie – rejestracja Klienta - wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień. 

11.  W przypadku gdy producent lub inny podmiot udziela na dany Towar gwarancji, jest to wyraźnie podane w opisie danego Towaru. W innych przypadkach PHU HAPEK jak i producenci lub inne podmioty nie udzielają na Towary gwarancji.

12. Podanie przez Klienta adresu e-mail w jakiejkolwiek formie oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

13. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, których celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

II.  Definicje

1.       Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

2.       Sprzedawca – Sebastian Grynczel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. HAPEK Sebastian Grynczel 16-100 Sokółka ul. Kryńska 20A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 545 141 64 26 , REGON 050814420

3.       Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu ( patrz punkt I.3 niniejszego regulaminu),  Zarejestrowany.

4.       Zarejestrowany – podmiot, który dokona skutecznej Rejestracji.

5.       Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6.       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-liderbhp.pl,

7.       Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.       Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

III.   Kontakt ze Sklepem

1.       Adres Sprzedawcy: P.H.U. HAPEK Sebastian Grynczel 16-100 Sokółka ul. Kryńska 20A

2.       Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@e-liderbhp.pl

3.       Numer telefonu Sprzedawcy: +48 601327700

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank BGŻ BNP Paribas 06 1600 1462 1836 6551 1000 0001

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.       Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

IV.   Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1.  Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub nowszych z  włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typ cookies, oraz łącze internetowe o przpustowości co najmniej 256 kbit/s

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. Włączona obsługa plików cookies,

4.  Zainstalowany program FlashPlayer.

 

V.   Informacje ogólne

 

1.       Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym do jego nazwy, logo, domeny internetowej oraz Danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy.

2.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4.        Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.       W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

7.       Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

VI.   Zakładanie Konta w Sklepie

1.       Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na stronie sklepu. Niezbędne jest podanie danych określonych w Formularzu danych. W ramach Formularza rejestracyjnego Klient wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do sklepu. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw.

2.       Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.

3.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.       Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu rejestracyjnym , że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5.       Po dokonaniu i wysłaniu Formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych na adres e-mail podanym w formularzu może zostać wysłana wiadomość e-mail od sprzedawcy wskazująca sposób dokonania potwierdzenia rejestracji. Sprzedawca może między innymi uzależnić potwierdzenie rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.

6.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

VII.   Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.       zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.       zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.       jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.       kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę",

6.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

VIII.   Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.       Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.       Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b.       Odbiór osobisty dostępny pod adresem:  Nowodworce, ul Wasilkowska 67,  16-010 Wasilków

c.       Dla klientów, podających w procesie składania zamówienia adres doręczenia, znajdujący się na terenie Białegostoku i okolicznych miejscowości, sklep oferuje dostawę bezpłatną. Aby skorzystać z tej opcji należy skontaktować się z obsługą sklepu  i ustalić szczegóły dostawy  ( nr tel. 601327700, 695520777 lub  e-mail: biuro@e-liderbhp.pl). 

2.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.       Płatność przy odbiorze

b.       Płatność za pobraniem

c.       Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d.       Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

IX.   Wykonanie umowy sprzedaży

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.       W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.       płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.       płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.       A. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin; B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.       Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 7.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany, w trakcie składania zamówienia, adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13. Termin realizacji Zamówienia rozumiany, jako czas, w którym Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, wynosi od 2 do 5-ciu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku gdyby powyższy termin mógł ulec wydłużeniu z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

14.  W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy Sprzedawca stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na wysłaną przez Sprzedawcę wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

15. Na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca­ (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

 

X. ZWROT TOWARU

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” , a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą Sprzedającego, nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej: 

2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena za Towar. 

2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru Sprzedawca zwróci w ciągu 3 dni roboczych (data obciążania rachunku na podstawie polecenia przelewu) od otrzymania odesłanej przez Klienta podpisanej faktury korygującej lub paragonu lub od otrzymania potwierdzenia odbioru, na wskazane przez Klienta konto zapłaconą cenę pomniejszoną o koszty opisane w pkt. 6.

2.3. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury lub paragonu korygującego na zwrócony Towar. 

2.4. Odebranie przez Klienta spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączoną faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej.

2.5. Sprzedający nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.

3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi. 

4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do Sprzedającego.

5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej. 

6. PHU HAPEK wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 2. do pkt 5., jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:

a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu - o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.

b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 30 dni od daty zakupu - o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.

c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu - o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.

XI. Działania zabronione

1.       Klient może korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz w ramach jego aktualnych funkcjonalności.

2.       Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub Zawartości lub korzystanie z nich; (b) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Sprzedawcy, niezgodnej z Regulaminem działalności reklamowej, promocyjnej przy pomocy Sklepu, Zawartości lub w związku z nimi; (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Sklepu lub Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

XII. Procedura zablokowania dostępu

1.       Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. naruszające prawo, prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy lub tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania;

2.       Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Sprzedawca może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Sprzedawca może odblokować dostęp Klienta do Sklepu lub jego określonych funkcjonalności.

XIII. Reklamacje

1.       Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.

2.       Reklamacja może zostać przesłana na adres e-mail lub adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie najpóźniej 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. W pozostałych przypadkach koszty ponosi Klient.

3.       Ponadto, Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Zarejestrowanego, z przypisanego do niego adresu e-mail, wiadomości e-mail na następujący adres: biuro@e-liderbhp.pl .  Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

4.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpoznania reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

XIV. Dane osobowe

1.       Administratorem danych („Dane”), podanych przez Klienta w ramach Rejestracji (Zarejestrowani) lub składania Zamówienia (Goście), jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sklepu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.

2.       Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

3.       Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć przechowywane i wykorzystywane dane np.: przed dostępem osób nieuprawnionych, na wypadek utraty, manipulowania, zniszczenia lub publicznego ich udostępnienia.

4.       Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klienta Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom

5.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7.       Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

8.       Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu. Więcej wiadomości w odnośniku: Polityka prywatności

 

XV.  Odpowiedzialność za wady Towaru.

1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.

2.       Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 556 i n Kodeksu Cywilnego), a odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości Zamówienia.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2017r.

2.       Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów np. w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, o czym uprzednio poinformuje Klientów. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4.    Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą zarówno klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.

5.    Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – obowiązują ceny z chwili realizacji zamówienia.

6.    Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT.

7.  W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.

8.  Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Klienta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.

9.   Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

   

 

 

 

 

 

 

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostęp do nich w Polityka prywatności

Zamknij